NZ Migration tôn trọng quyền bảo mật khách hàng và bảo vệ thông tin cá nhân và chính như vậy hoàn toàn đồng nhất với luật Bảo Mật 1993 của New Zealand. Muốn biết thêm thông tin về đạo luật này vui lòng tham khảo Luật Bảo Mật 1993.